latvijas avize

Soci?lo mediju platforma “Facebook” atzinusi, ka britu politisko konsult?ciju uz.mumam “Cambridge Analytica” neatbilstoš? veid? var?tu b?t nodoti aptuveni 87 miljonu soci?l? t?kla lietot?ju dati. Pašvald?bas aicina nepie?aut nelikum?gu j?ras un liedaga non?kšanu priv?t?s rok?s; Darba dev?ji: bez krievu valodas neiztikt! Latvijas av?ze.


The Latvian word av?ze meaning a journal and / or newspaper is cognate with the actual French word avis, meaning opinion, notice and advice. Latvijas Av?ze (literally The Latvian Newspaper) is a Latvian language national daily newspaper within Latvia, published within Riga. K?rt?j? interneta samazgu zi?u lapele! Konkr?ti to be able to pier?d?ja raksts p?c Latvijas un rus basketbola sp?les. Uzzini visu interes?jošo ?tri, p?rskat?mi un vienk?rši! Visi DELFI arh?va raksti par t?mu: Latvijas Av?ze. Watch Queue Queue. Sign with now with see your personal channels and recommendations! Sign in. Re?. Adrese: AS "Latvijas Mediji", Dzirnavu iela 21, R?ga, LV-1010 Rekviz?ti. nr.: LV40103027253.


V?rtsargs Kristers Gud?evskis Latvijas izlasei, kas pašlaik gatavojas pasaules ?empion?ta, pievienosies p?c Amerikas Hokeja l?gas (AHL) sezonas beig?m, kam?r aizsargs Oskars Cibu?skis un uzbruc?js Andris Džeri?š in order to really dar?s n?kamned., otrdie. Polij? piemin aviokatastrofas, kur? g?ja boj? 96 cilv?ki, tai skait? Polijas prezidents Lehs Ka?i?skis ar sievu, astoto gadsk?rtu. Trešdiena, 11.apr?lis. Tas, ko sak?m šodien, b?s svar?gs ar? r?t. Neatkar?g? R?ta Av?ze, Riga, Latvia. 446 cilv?kiem pat?k · 9 run? par šo · 33 bija šeit. The Latvian word av?ze meaning a journal and newspaper is cognate with the exact French word avis, meaning opinion, notice and . Latvijas Av?ze (literally The Latvian Newspaper) is a Latvian language national daily newspaper within Latvia, published within Riga. K?rt?j? interneta samazgu zi?u lapele! Konkr?ti to be able to pier?d?ja raksts p?c Latvijas un rus basketbola sp?les. Uzzini visu interes?jošo ?tri, p?rskat?mi un vienk?rši! Visi DELFI arh?va raksti par t?mu: Latvijas Av?ze.


Adrese: AS "Latvijas Mediji", Dzirnavu iela 21, R?ga, LV-1010 Rekviz?ti. nr.: LV40103027253. Re?. Lietus d. uz sv?tdienu p?rcelta Latvijas sieviešu tenisa otr?s raketes Anastasijas Sevastovas un v?cietes J?lijas G?rgesas c.a .rlstonas WTA . Ceturtdiena, 5. apr?lis. Honkong? notiek Kapu sv?tki, kad iedz?vot?jiem ir pien?kums sakopt tuvinieku atdusas vietas. The newspaper was edited by . It was set up by followers of Andrievs Niedra following this April 16, 1919 putsch. The first issue came out in April 24, 1919. Latvijas Av?ze (''Latvian Newspaper'') was a daily newspaper published from Liep?ja, Latvia with 1919. Tas, ko sak?m šodien, b?s svar?gs ar? r?t. 446 cilv?kiem pat?k · 9 run? par šo · 33 bija šeit. Neatkar?g? R?ta Av?ze, Riga, Latvia.


Related Keywords

hots